สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การปรับเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร HS code 2012

การปรับเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร HS code 2012
พิธีการศุลกากรนําเข้าทางบก

ในการนําเข้าสินค้า ผู้นําเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กําหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วน โดยมีคําแนะนําในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนําเข้าสินค้า ดังนี้
   1. ใบขนสินค้าขาเข้าและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาเข้า

    1. ใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค้าเพิ่ม (กศก. 99/1) สําหรับการนําเข้าสินค้าทั่วไปทุกประเภท ยกเว้นสินค้าที่กรมศุลกากรกําหนดให้ใช้ใบขนฯ ประเภทอื่น
    2. คําร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน (กศก. 103) ใช้สําหรับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วนตามที่กรมศุลกากรกําหนด
    3. แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าสําหรับนําของเข้าหรือส่งของออกชั่คราว ใช้สําหรับการนําเข้าหรือส่งออกสินค้าชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุในอนุสัญญา
    4. แบบ JDA (Joint Development Area) ใบขนสินค้าสําหรับพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียใช้สําหรับการนําเข้าสินค้าในเขตพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
    5. ใบขนสินค้าถ่ายลํา (ใบแนบ 9)(แบบที่ 379) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าถ่ายลํา
    6. ใบขนสินค้าผ่านแดน (แบบที่ 448) ใช้สําหรับพิธีการศุลกากรสินค้าผ่านแดนตามความตกลงที่ประเทศไทยทําไว้กับประเทศต่างๆ
    7. ใบขนสินค้าพิเศษสําหรับรถยนต์และจักรยานยนต์นําเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สําหรับการนํารถยนต์และจักรยานยนต์เข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว
    8. ใบขนสินค้าพิเศษสําหรับเรือสําราญและกีฬาที่นําเข้าหรือส่งออกชั่วคราว ใช้สําหรับการนําเรือสําราญและกีฬาเข้ามาในประเทศหรือส่งออกชั่วคราว
   1. เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาเข้า
    1. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading : B/L หรือ Air Waybill : AWB )
    2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice)
    3. เอกสารอย่างอื่น หมายถึง เอกสารหรือคําสําแดงเกี่ยวกับการนําเข้าหรือการซื้อขายซึ่งผู้ขายหรือผู้ส่งของที่อยู่ต่างประเทศทําขึ้นและส่งมาให้หรือซึ่งสําแดงการเสนอและสนองในการซื้อขายของหรือเอกสารการติดต่อระหว่างผู้ส่งของและผู้นําของเข้าหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการนําของเข้า เช่น ผู้รับบรรทุก ผู้รับประกันภัยธนาคาร เป็นต้น
    4. ใบอนุญาตนําเข้าหรือเอกสารอื่นใด กรณีที่ของนําเข้านั้นเป็นของต้องกํากัดตามเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    5. กรณีนําเข้าเภสัชเคมีภัณฑ์ เภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสําเร็จรูป เคมีภัณฑ์ และสินค้าที่ไม่สามารถแยกชนิดและคุณภาพได้โดยง่าย ควรมีเอกสารใบรับรองการวิเคราะห์ของผู้ผลิตสินค้า (Certificate of Analysis) หรือเอกสาร รายละเอียดของสินค้า (Specification) หรือเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet)
   2. การส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการนําเข้าสินค้า
    1. การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ผู้ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดําเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถปฏิบัติพิธีการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด (ebXML/XML Format) แทนการจัดทํา ยื่น ส่ง รับ และการลงลายมือชื่อในรูปแบบเอกสาร
    2. การยื่นใบขนสินค้าขาเข้า เมื่อผู้นําของเข้าจัดทําข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าตามมาตรฐานที่ศุลกากรกําหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากรแล้ว
    3. วิธีการส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า การส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้ากระทําได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
     1. ผู้นําของเข้าส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าด้วยตนเอง
     2. ผู้นําของเข้ามอบหมายให้ตัวแทนออกของ (Customs Broker) เป็นผู้ส่งข้อมูลแทน
     3. ผู้นําของเข้าให้เคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) เป็นผู้ส่งข้อมูล
     4. ผู้นําของเข้ายื่นใบขนสินค้าขาเข้าในรูปแบบเอกสาร พร้อมเอกสารประกอบและแบบรายละเอียดข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า (ใบนําคีย์) และชําระค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ท่าหรือที่ที่นําของเข้าโดยผู้นําของเข้าต้องลงลายมือชื่อไว้ทุกฉบับ ซึ่งประกอบด้วย

   1. การชําระภาษีอากร
    1. ชําระโดยผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีตัดบัญชีธนาคาร (Electronic Funds Transfer : EFT)
    2. ชําระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของสํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากร
   การนําเข้าสินค้าทางบก ณ ด่านพรมแดน หรือด่านตรวจ 
   ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากร
   1. ผู้นําเข้า/ตัวแทนออกของยื่นบัญชีสินค้าทางบก Car Manifest (แบบ ศ.บ. 1) ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจําด่านพรมแดน เพื่อดําเนินการตรวจสอบสินค้า และทะเบียนรถยนต์
   2. เจ้าหน้าที่ศุลกากรบันทึกข้อมูลรายละเอียด แบบ ศ.บ. 1 ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (Car Manifest) และดําเนินการควบคุมยานพาหนะที่บรรทุกสินค้าเข้ามายังด่านศุลกากร
   3. ผู้นําเข้าหรือตัวแทน จัดทําและส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสินค้าและตัดบัญชีกับ Car Manifest
   4. ผู้นําเข้าหรือตัวแทนฯ ชําระค่าภาษีอากร (กรณีสินค้าต้องชําระภาษีอากร) ที่หน่วยงานบัญชีและอากรของด่านศุลกากร
   5. ชําระค่าภาษีแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะกําหนดเงื่อนไขการตรวจปล่อย ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ตรวจปล่อย
    1. กรณียกเว้นการตรวจ (Green Line) ผู้นําเข้าหรือตัวแทนออกของสามารถรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร
    2. กรณีสั่งการเปิดตรวจ (Red Line) เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับข้อมูลใบขนสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าถูกต้องตามสําแดงจะส่งมอบสินค้าให้ผู้นําเข้าหรือตัวแทนรับสินค้าไปจากอารักขาศุลกากร

   Tags : พิกัดอัตราศุลกากร  อัตราอากร  หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า  นำเข้า  ส่งออก  ชิปปิ้ง

   ความคิดเห็น

   1. 1
    CL
    CL ofcgd@outlook.com 11/07/2016 14:26

    replica christian louboutin heelsthat thetory burch boots ability to access the fake christian louboutin from the top is christian louboutin glitter pumpsas the ability to access the unit from the front because either delivers christian louboutin studded pumpsf accessing the unit for loading and unloadingchristian louboutin knockoffs. Diadora shoes Giuseppe Zanotti Bootshave the designChristian Louboutin fit and of course durability thattory burch heels all replica louboutin pumps The company has putChristian Louboutin Asteroid special focus in preserving these Christian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black which are outlined in their adsGiuseppe Zanotti Sneakers. The firm set up agiuseppe zanotti outlet shoes research and development centre that paves the way to the Milan Institute of Christian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful PumpsCenter. christian louboutin spiked heelsYou’ll find many services you cantory burch flatsprovide for the modern single or couple, replica louboutin shoesand laundry is one of them.Nicholas Kirkwood shoes You will need to have a tory burch outletlarge capacity ,Giuseppe Zanotti Sneakers outlet heavy duty washing machine and the inclination to wash, dry and fold clothes all day.christian louboutin daffodil pumps Beginning tory burch ballet flatsdancers should not purchase Pointe ballet shoes. Some people get a little confused if they have never danced. Trained ballerinas should only use pointeGiuseppe Zanotti online shoes. He also attended christian louboutin replica . It experienced been the preliminarychristian louboutin heels acquired quick fame. Finally there are justGiuseppe Zanotti Sneakers some outfits thachristian louboutin narcissus pumpst need flats,Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers and knowing how togiuseppe zanotti identify these outfits is one of the critical skills that you need to insure giuseppe zanottithat the shoe you select does not Tory Burch shoesmake you marlboro cigarettesappear silly or bit replica christian louboutin pumps to determine what heighttory burch flip flops outlet heel suits you antory burch flats saled your attire bestvalentino outlet. A shopper shouldgiuseppe zanotti shoes examine the toe of the sockBuy Marlboro cigarettes for smoother seams that will not be irritating. If value is a concern, multi packs makes sense. Giuseppe Zanotti sale the firm has alwayschristian louboutin glitter heels the overall flexibility elementChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, the sportschristian louboutin stores You can now your favorite converse pair on the internet alsoBuy Marlboro cigarettes online It offers vitamins which functions as a possible antioxidant and moisturizer just for higher benefitsGiuseppe Zanotti Sneakersis largely marlboro outleta matter of daily care and daily attention to any blemishesGiuseppe Zanotti Bootscare products allows the leather to Giuseppe Zanotti Sneakers onlinebreathe. by contemporary tory burch handbagsartist Faithtory burch reva flats which explores the tory burch flats discount various identities of replica christian louboutin and three small quilts from thetory burch walletsseries by Barbara Watlerhttp://www.marlboros.cc.

   แสดงความคิดเห็น

   * *

    

   *

   view